12

                   3      

            فروشگاه ورزشی کاج اسپرت ۱

آدرس جدید:خیابان هجرت بین منتظری وطالقانی

نبش خیابان حرشهید روبروی باشگاه آزادی

         تلفن: ۴۲۲۲۰۵۸۴    

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۰۹۱۵

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۰۹۵۵

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۱۰۲۰

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۱۱۰۲

فروشگاه ورزشی کاج اسپرت ۲

 آدرس:خیابان امام خمینی جنوبی بالاتر ازمیدان مثلث

روبروی داروخانه سینا

تلفن : ۴۲۲۴۵۲۵۳

 
۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۲۴۳۵

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۲۴۴۹

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۲۵۰۷

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۲۵۲۴

۲۰۱۴۱۱۰۸_۱۱۲۶۰۰

فروشگاه ورزشی کاج اسپرت ۳

خیابان شریعتی پائین ترازدبیرستان کوثر

تلفن : ۴۲۲۳۷۴۲۴