تیم فوتبال قنددزفول بامربیگری غلامعلی کبابی وعبدالحسین حنطه دهه۵۰